Tiffany R. White Blog

My VSCode Setup

August 29, 2018 β€’ β˜•οΈ 3 min read

Since there are posts like this going around on blogs like The Zen of Programming and DEV Community πŸ‘©β€πŸ’»πŸ‘¨β€πŸ’» so I feel like giving my πŸ”₯ take.

VSCode: Themes

My current theme is Gloom because it’s pretty and has the best balance of contrast and coolness.

I also have the standard Monokai, Cobalt2, nightowl, and level-up-vscode-theme which is my second favorite.

Extensions

I have a lot of extensions. Let’s just get that out of the way. I know I should delete a lot of them and I have. Just need to go a little further.1:

       
Yep. 115 extensions.

Some of my favorite extensions:

Random Extensions

React/Redux

CSS/SASS

JavaScript

Git/GitHub

Testing/Linting

Final Thoughts

VSCode has come a long way from when I first tried it in 2015. I use it exclusively now, and am extremely happy with it and happy with my overall setup2.


  1. I just installed 6 more while writing this.

    ↩
  2. Though I could get rid of some of these extensions.

    ↩

Discuss on Twitter β€’ Edit on GitHub


Tiffany R. White Blog

Tiffany White

Technical Blog by Tiffany White. I explain code things with words.